KASUTUSTINGIMUSED

Omniva Otsepostituse iseteeninduskeskkond

Pagerr

reg.kood: 14877712

KMKN / VAT nr: EE102218981

asukoht: Parda 3/5/7, 10151 Tallinn,

e-post: otsepost@pagerr.ee

Üldised tellimistingimused

Tellides kodulehe postitusteenus.omniva.ee kaudu tooteid ja teenuseid, toimub müük ettevõtte Pagerr OÜ reg.kood 14877712 ja teie vahel. Trükiteenust osutab Pagerr OÜ koos oma koostööpartneritega ja postitusteenust Omniva (Eesti Post AS). Üldised tellimistingimused kehtivad Pagerr OÜ (edaspidi nimetatud Teenuse pakkuja) interneti kodulehel postitusteenus.omniva.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuvate trükiste ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Teenuse pakkuja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Teenuse pakkuja klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsus), leitaval allosas, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Teenuse pakkuja Kodulehel.

Mistahes sisu (kirjeldused, pildid, joonised) kopeerimine ja kasutamine ilma lehe omaniku kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud. Lehe autoriõigused kuuluvad Pagerr OÜ-le ja Omniva kaubamärgiga seotud õigused Eesti Post AS-ile.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Teenuse pakkuja internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada Eesti või inglise keeles.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad ei käibemaksu. Käibemaks lisandub kassas. Väljaspoolt Eestit ostes ja VAT numbri sisestades käibemaksu ei lisandu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Teenuse pakkujale võimalik tasuda internetipanga lingi abil. Kodulehe kaudu on võimalik tasuda Eurodes kasutades Maksekeskuse pangalinke (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID), Swedbank, LHV Pank ja SEB Pank makselinke ning PayPali ja Stripe pangakaartide (MasterCard, Visa, American Express) kaudu. Edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, Stripe-le või vastavale pangale.

1.6 Tellija ja Teenuse pakkuja vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Teenuse pakkuja on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub Teenuse pakkuja poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab Teenuse pakkuja otse kandeteenuse pakkujale Omnivale.

2.2 Kandeteenuse piirkonna ja aja valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kandeaeg aeg:

2.3.1 Reklaammaterialide laialikanne toimub kliendi poolt valitud kuupäeval;

2.3.2 Omnivajätab endale õiguse teha kannet 3 tööpäeva jooksul, sõltuvalt piirkonnast;

2.3.3 Juhul, kui tellimuse esitamisel esineb tõrkeid (pole koheselt tasutud, vigased trükifailid, puudulik informatsioon või muud põhjused) võib kande aeg pikeneda;

2.6.3 Juhul kui Teenuse pakkujal ei ole võimalik tellimust Tellijani toimetada Tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, Teenuse pakkuja hoiab tellimuse summast kinni Tellimuse tagastamisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

  1. Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija Teenuse pakkujale esitama kirjalikult, e-posti teel või kaupluses kohapeal suuliselt ühemõttelise taganemisavalduse.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid teostab Teenuse pakkuja ainult kaupluses kohapeal tehtud taganemise korral, vaid Tarbija vastaval sõnaselgel nõusolekul.

3.4 Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Tarbija võib tagastada Tooted Teenuse pakkuja kauplustesse või posti teel aadressile: Teenuse pakkuja, Parda 3/5/7, 10151 Tallinn. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

3.6 Teenuse pakkuja tagastab Tarbijale tagastatud Toodete eest tasutud summa. Teenuse pakkuja tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, tingimusel, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud Toodete kättesaamisest.

3.7 Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on Teenuse pakkujal õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

3.8 Kliendi jaoks eritellimusel valmistatud trükiseid tagastada ei ole võimalik.

  1. Registreerumise kord

4.1 Teenuse pakkuja püsikliendiks saamiseks, peab Tellija registreerima ennast Internetikeskkonna kasutajaks aadressil otsepost.omniva.ee.

4.2 Püsikliendiks registreerides on Tellijal õigus edaspidi saada püsikliendile ettenähtud soodustusi vastavalt Teenuse pakkuja püsikliendi programmile.

4.3 Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid.

4.4 Peale registreerumist saadab Teenuse pakkuja Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

4.5 Peale kasutajakonto aktiveerimist saab Tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda Teenuse pakkuja Internetikeskkonda ning esitada Toodete tellimusi.

  1. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Teenuse pakkuja poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

5.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Teenuse pakkuja poolt fikseeritud tingimustele.

5.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Teenuse pakkujale aadressil Parda 3/5/7, 10151 Tallinn või e-posti aadressi otsepost@pagerr.ee 30 päeva jooksul Toote kättesaamisest arvates. Tellija peab teatama Toote lepingutingimustele mittevastavusest Teenuse pakkujale 30 päeva jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse Toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat Toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat Toodet enam ei ole müügil, siis Tellija valikul Toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale Toote maksumus.

5.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

5.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

  1. Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

6.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

6.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Teenuse pakkuja Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Teenuse pakkuja Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

  1. Teenuse pakkuja õigused

7.1 Teenuse pakkujal on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

7.2 Teenuse pakkujal on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

7.3 Teenuse pakkujal on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

7.4 Teenuse pakkuja ei taga, et raamatu sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele raamatu sisu kohta.

7.5 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Teenuse pakkuja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

7.6 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Teenuse pakkujal õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

  1. Teenuse pakkuja kohustused

8.1 Teenuse pakkuja kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).

8.2 Teenuse pakkuja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

8.3 Teenuse pakkuja kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

8.4 Teenuse pakkuja kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. Teenuse pakkuja vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.

8.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda:

– Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta;

– tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR platvormi vahendusel https://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;

– kohtusse.

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil: otsepost@pagerr.ee.

Pagerr OÜ